Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele cursusaanbod van RICK

Inschrijving cursus & plaatsing cursisten 

1. Inschrijven
Aanmelden voor een cursus kan schriftelijk via het RICK  inschrijfformulier of via onze website. Inschrijven voor een nieuw cursusjaar kan wanneer de betreffende cursus in ons cursusaanbod op de website is opgenomen. Zodra wij de inschrijving ontvangen, bevestigen wij dit zo snel mogelijk per e-mail of per post.

2. Continuering van de lessen
Voor een vervolgcursus of een volgend cursusjaar, dient de cursist zich opnieuw in te schrijven. Bestaande cursisten ontvangen hierover tijdig bericht en kunnen zich herinschrijven via het herinschrijvingsformulier.

3. Het plaatsen en roosteren van de cursisten
Groepslessen:

  • Vanaf 1 juli wordt gestart met het plaatsen van de cursisten. Cursisten die al les hebben, worden met voorrang geplaatst, mits zij zich voor 1 juni hebben heringeschreven. Daarna vindt, op volgorde van inschrijvingsdatum, de inschrijving van nieuwe cursisten plaats. Geplaatste cursisten ontvangen een plaatsingsbevestiging.
  • Groepscursussen starten alleen wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Bij te weinig aanmeldingen wordt er gekeken naar een alternatieve opzet zodat de cursus toch kan starten. Cursisten worden hier op voorhand over geïnformeerd.
  • Cursisten ontvangen ca. twee weken voor de startdatum van de lessen een definitieve uitnodiging voor de start van de eerste les.

Individuele lessen:

  • Voor instrumentale lessen neemt de docent rechtstreeks contact op met de curist om een lestijd af te spreken. Dit gebeurt uiterlijk één week voor de eerste les. 

Huisregels

4. Huishoudelijk reglement
Cursisten en hun begeleiders worden geacht het huishoudelijk reglement van RICK te respecteren, alsmede de reglementen die gelden op locaties waar RICK lesruimtes huurt.

5. Aansprakelijkheid
RICK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van RICK.

Financieel

6. Korting op tarieven
De cursusprijs kan variëren per woonplaats. De gemeenten subsidiëren diverse cursussen, waardoor we jou op deze cursussen een korting kunnen geven op de algemene cursusprijs. De subsidies verschillen per gemeente. 

7. Financiële ondersteuning
Volwassenen met een lager inkomen kunnen in aanmerking komen voor extra subsidie. Bekijk hier de regelingen.

8. Cursusprijzen
Aan de publicatie van onze cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden.

9. Betalingscondities
Voor het volgen van de cursussen is cursusgeld verschuldigd. Hiervoor ontvangen de cursisten een (verzamel-)factuur. Betaling kan vanaf schooljaar 2024-2025 in één, twee of verspreid over 8 termijn(en). RICK geeft geen lessen in de schoolvakanties. Deze weken worden niet meegeteld in de lesplanning en dus ook niet gefactureerd. 

10. Wijze van betaling
Betaling kan via een automatische incasso of een factuur. Bij je inschrijving geef je wel of geen toestemming voor een automatische incasso. Als je toestemt, wordt het cursusgeld na facturering automatisch geïncasseerd. Als je geen toestemming geeft, ontvang je van ons een factuur. 

11. Restitutie van lesgeld
Overeenkomsten worden in principe voor het hele schooljaar aangegaan. Restitutie van lesgeld als gevolg van tussentijdse afmelding wordt alleen gehonoreerd op basis van een schriftelijk verzoek en onder de volgende omstandigheden:
a. bij verhuizing van de cursist buiten het werkgebied van RICK*);
b. bij langdurige ziekte van de cursist, waarbij desgevraagd een doktersverklaring overlegd dient te worden*);
c. wanneer een andere docent is toegewezen of wanneer gedurende het seizoen een verandering van lesplaats doorgevoerd wordt, zulks binnen een periode van vier lesweken vanaf het moment waarop de verandering is doorgevoerd. Deze bepaling geldt niet in geval de eigen docent slechts tijdelijk vervangen wordt;
d. wanneer Rick het gegarandeerde minimum aantal lessen niet heeft kunnen waarmaken: tot 2 maanden na het einde van de cursus.
e. lessenkaarten/doekids kaarten & rittenkaarten komen niet in aanmerking voor restitutie.

*) In de gevallen a. en b. hanteren wij geen opzegtermijn en worden geen  administratiekosten in rekening gebracht.

12. Betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand behoudt RICK zich het recht voor deelname aan de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan RICK de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren.

13. Incassoschema 2023 - 2024

De automatische incasso's vinden plaats vanaf de maand dat je cursus start voor de duur van de cursus.

 incassodatum
27-10-2023
27-11-2023
27-12-2023
27-01-2024
27-02-2024
27-03-2024
27-04-2024
27-05-2024

27-06-2024

13. Incassoschema 2024 - 2025

het maximale aantal termijnen is aangepast naar 8 termijnen:

 incassodatum
27-10-2024
27-11-2024
27-12-2024
27-01-2025
27-02-2025
27-03-2025
27-04-2025
27-05-2025
 

14. Familiekorting
Volgen meerdere gezinsleden een basiscursus bij RICK? Dan kun je gebruik maken van familiekorting. Je betaalt dan de duurste cursus volledig. Op alle overige basiscursussen binnen het gezin geven we je 10% korting op de cursusprijs. Deze regeling geldt uitsluitend voor gezinsleden wonende op hetzelfde adres en voor cursussen die geen aangepast aantal lessen hebben. 

Deze korting is niet van toepassing op lessen voor leerlingen van HaFa-verenigingen en niet van toepassing in combinatie met andere kortingen.

Afwezigheid docent/cursist

15. Lesuitval / afwezigheid van de docent
a. Bij groepslessen wordt bij lesuitval, voor zover mogelijk, de les op een later tijdstip ingehaald. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt op verzoek een evenredig deel van het lesgeld gerestitueerd wanneer er meer dan 2 lessen zijn uitgevallen. De manager Amateurkunst bepaalt of dit verzoek gehonoreerd wordt.
b. RICK garandeert bij individuele muzieklessen, over het hele cursusjaar genomen, minimaal 34 lessen. Wanneer dit aantal niet gehaald wordt, vindt op verzoek restitutie van een evenredig deel (1/34 per les) van het lesgeld plaats. De manager Amateurkunst bepaalt of dit verzoek gehonoreerd wordt.

16. Vervanging docent
Bij meer dan drie keer lesuitval, zorgt RICK voor vervanging. Te allen tijde behoudt RICK zich het recht voor een docent te vervangen.

17. Afwezigheid van de cursist
RICK gaat verantwoord om met de haar toegekende subsidies. Wanneer een cursist meer dan ¼ deel van het totaal aan gegeven lessen zonder opgaaf van reden afwezig is, heeft RICK het recht de lessen aan de betreffende cursist te staken, waarbij voor de cursist de betalingsverplichting van het les- of cursusgeld voor de volledige cursus blijft bestaan.

18. Tussentijdse afmelding
Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De betalingsverplichting voor de cursus blijft bestaan gedurende de opzegtermijn. Daarnaast brengen we € 20,- administratiekosten in rekening.

Privacy 

19. Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren we dat RICK de gegevens van cursisten, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. RICK gebruikt de gegevens in de cursistenadministratie uitsluitend voor de verwerking van de  inschrijving en voor de uitvoering van de cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen  gegevens worden gebruikt  om cursisten, leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordigers te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten.  RICK verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder punt 12 (betalingsachterstand). Cursisten hebben het recht om eigen gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met de cursistenadministratie van RICK.

20. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal
We zijn trots op wat RICK en onze klanten doen en delen dit graag met anderen. Daarom maken we regelmatig foto’s of filmpjes tijdens de lessen of gedurende projecten waarbij personen soms herkenbaar in beeld zijn. Dit beeld- en/of videomateriaal gebruiken we graag voor offline en online publicatie (zoals het jaarverslag, een artikel in de krant, onze website of sociale media) voor publicitieitsdoeleinden. Beeldmateriaal wordt bewaard in ons beeldarchief en kan tot 5 jaar, na opnamedatum, gebruikt worden voor publicatie tenzij anders is overeengekomen. 

Elke cursist* van RICK wordt (jaarlijks) gevraagd om toestemming, voor de publicatie van beeldmateriaal waarbij de persoon herkenbaar in beeld is, middels het inschrijvingsformulier voor de cursus. Bij projecten wordt dit via de betreffende partner uitgevraagd en geregeld (bijvoorbeeld een school of zorginstelling). Indien de betreffende persoon (alsnog) bezwaar maakt tegen een specifiek gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, zal RICK dit respecteren en betreffende beelden/opnamen uit het archief verwijderen.

*bij personen jonger dan 16 jaar dienen de wettelijke vertegenwoordigers toestemming te verlenen.