Cultuurimpuls

De 12 initiatieven krijgen vanuit het programma € 1.500 als financiële ondersteuning voor een pilot en ca. 5 uur inhoudelijke coaching op locatie. De pilot moet in principe aan de volgende criteria voldoen:

  • Maatschappelijke vraag: raakt aan een maatschappelijk thema dat urgent is voor de beoogde deelnemers.
  • Artistiek antwoord: wordt vertaald naar een artistieke interventie die blijk geeft van de professionele vaardigheden van de opdrachtnemer als cultuurmaker.
  • Co-creatie: wordt bij voorkeur uitgevoerd in nauwe samenwerking met een maatschappelijke organisatie (zoals zorg, welzijn, onderwijs) en geeft de deelnemers een actieve rol in zowel de ontwikkeling als de uitvoering van de pilot.
  • Waarde-creatie:  het resultaat van de interventie is zichtbaar voor een breder publiek en biedt de betrokkenen speelruimte voor het ontwikkelen van nieuwe relaties, nieuwe beelden en nieuwe competenties t.o.v. de dagelijkse werkelijkheid.
  • Intentie: de mate van commitment om bovenstaande criteria te halen, daarvan te leren en de lessen daarvan te delen is belangrijker dan het feitelijke resultaat.
  • Omvang: het motto is ‘Less is more’ ofwel ‘klein maar fijn’: probeer het project niet te groot te maken. Werk in een paar dagen tijd met een beperkt aantal deelnemers naar een kleinschalige eindpresentatie.
  • Maak het project zichtbaar en in het daartoe ontwikkelde online magazine en deel je ervaringen op de daartoe georganiseerde symposia.

De initiatiefnemers worden gestimuleerd om op basis van de pilot hun project verder te ontwikkelen tot een volwaardige sociaalartistieke productie. Zij kunnen daarbij ook regulier gesteund worden door o.a. het Huis voor de Kunsten. Vooralsnog valt dat echter buiten de scope van het pilotprogramma Kunst in Transitie van dit jaar.